Пн.-Пт. 900- 1730;
(04343) 6-95-95; 6-94-57; (098)-48-19-731; (099) 13-66-184

Публічна угода

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) будь-якій фізичній особі укласти договір про надання телекомунікаційних послуг.

Для укладення договору достатньо лише ознайомитися з цією інформацією і наведеними нижче текстом договору. Згідно ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України оплата Абонентом телекомунікаційних послуг Оператора є згодою Абонента приєднатися до даного Публічного договору.

Зазначений договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів.

Якщо Ви згодні з його умовами – можете зробити оплату послуг на наступний календарний місяць. У цьому випадку договір буде вважатися укладеним, а наша фірма прийняла на себе обов’язок надавати послуги, зазначені в договорі.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР №1

про надання телекомунікаційних послуг

 

 

м. Ладижин                                                                           “01” жовтня 2016 р.

Оператор: ТРК “Тодор”, яке діє на підставі реєстру НКРЗI № 01-5390/10  від 17.09.2008, керуючись Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, а також ст. 633 Цивільного кодексу України, публічно пропонує необмеженому колу осіб можливість отримання телекомунікаційних послуг, для чого публікує даний Публічний договір №1 (далі – Договір) про наступне:

 

 

  1. Основні поняття та визначення

Абонент – споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах цього Договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває у власності або користуванні споживача, до телекомунікаційної мережі Оператора.
Абонентна плата – фіксований платіж, який встановлює Оператор для Абонентів за отримання телекомунікаційних послуг.
Абонентський ввід – частина телекомунікаційної мережі від розподільної коробки Оператора або від кінцевого лінійно-кабельного пристрою Оператора у будинку (приміщенні) до точки підключення кінцевого обладнання.
Заявка Абонента – звернення Абонента до представника Оператора для замовлення додаткових послуг, пов’язаних з виконанням умов Договору.
Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.
Кінцеве обладнання – обладнання, яке належить Абоненту або використовується Абонентом, призначене для з’єднання з телекомунікаційною мережею Оператора з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг (комп’ютер, маршрутизатор тощо).
Мережа – технологічна система Оператора, призначена для передачі по лініях зв’язку інформації, доступ до якої здійснюється з використанням засобів обчислювальної техніки.
Місце надання послуг – конкретно зазначена у Заяві адреса, за якою Абонент бажає отримувати Послуги з доступу до Інтернет.
Підключення (відключення) кінцевого обладнання – з’єднання (від’єднання) кінцевого обладнання або абонентського вводу до (від) телекомунікаційної мережі Оператора.
Послуга з доступу до Інтернет – забезпечення можливості роботи кінцевого обладнання в Інтернет .
Припинення надання послуг – припинення надання телекомунікаційних послуг тимчасово, до усунення причин, що призвели до цього припинення, або у зв’язку з відключенням Абонентського вводу, в тому числі у разі невиконання Абонентом своїх зобов’язань за Договором.
Оператор – суб’єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій.
Сторони – разом іменовані Оператор та Абонент.
Тарифний план – сукупність технічних та вартісних параметрів Послуг.
IР-адреса – унікальне цифрове зазначення кінцевого обладнання (комп’ютера, модему тощо), підключеного до Мережі, що привласнюється Оператором, та є ідентифікатором даного кінцевого обладнання.

  1. Предмет Договору

2.1. Оператор надає Абоненту телекомунікаційні послуги за умов технічної можливості у Оператора надання таких послуг та своєчасної їх оплати Абонентом.
2.2. Телекомунікаційні послуги надаються на території смт. Тростянець.
2.3. Оператором надаються наступні телекомунікаційні послуги:
– підключення кінцевого обладнання до Мережі;
– послуги з доступу до Інтернет.
2.4. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Абонентів шляхом його розміщення (публікації):
– на офіційному веб-сайті Оператора: http://www.todor.ua/ (постійно доступний для ознайомлення);
– у куточках споживачів Абонентських відділів Оператора (постійно доступний для ознайомлення).

  1. Порядок надання та отримання телекомунікаційних послуг

3.1. Телекомунікаційні послуги надаються відповідно до чинного законодавства України.
3.2. Умови надання телекомунікаційних послуг:
– наявність у Оператора технічної можливості для надання Абоненту замовленої послуги;
– ознайомлення Абонента з умовами цього Договору;
– оплати замовленої Абонентом телекомунікаційної послуги за перший місяць користування послугами на розрахунковий рахунок Оператора;
– оплата за підключення до мережі Оператора.
3.3. Для отримання телекомунікаційних послуг застосовується кінцеве обладнання Абонента.
3.4. Підключення кінцевого обладнання до Мережі та надання телекомунікаційних послуг здійснюється за умови їх оплати згідно з тарифами Оператора.
3.5. Підключення кінцевого обладнання до Мережі здійснюється протягом чотирнадцяти календарних днів з дати оформлення заяви на приєднання до публічного договору, за безпосередньої присутності Абонента у погоджений з ним день і час.
3.6. Абонентський ввод та кінцеве обладнання повинні відповідати технічним нормам для надання послуги доступу до Інтернет. Оператор при здійсненні підключення кінцевого обладнання Абонента повинен забезпечити перевірку справності та відповідності абонентського вводу технічним нормам.
3.7. Факт підключення кінцевого обладнання до Мережі (початку надання телекомунікаційної послуги) фіксується технічними можливостями Оператора, яким Абонент довіряє та з даними якого погоджується.
3.8. Абонент є кінцевим користувачем і не має права розповсюджувати отримані Послуги за межами Місця надання послуг. Абонент може мати декілька Місць надання послуг, за умов подання Заяви на приєднання до Договору по кожному з Місць надання послуг.
3.9. Технічний супровід надання послуг Оператор здійснює щодня з 9.00 до 17.00 у наступному обсязі:
– платне технічне обслуговування обладнання і локальної мережі Абонента при виході їх з ладу;
– консультації по розвитку інфраструктури мережі Абонента.
3.10. Планові профілактичні перерви, а також випадки короткочасних перерв тривалістю менше 6 годин кожна і загальною тривалістю до п’яти діб на місяць, не вважаються перервами в наданні послуг.
3.11. Про зміну переліку, змісту, вартості та умов надання телекомунікаційних послуг Оператор повинен повідомити Абонентів не менше ніж за сім днів, шляхом опублікування даної інформації на офіційному сайті. Ця вимога не поширюється на випадки, коли зміни не залежать від Оператора і не можуть бути ним передбачені.
3.12. Скорочення переліку або припинення надання телекомунікаційних послуг Абоненту здійснюється Оператором у разі порушення Абонентом цього Договору, а також в інших випадках, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.
3.13. Оперативна взаємодія сторін протягом дії даного Договору забезпечується представниками технічних служб Оператора та Абонента.
3.14. Абонент повідомлений та погоджується з тим, що інформація про нього буде внесена до комп’ютерної бази даних Оператора.
3.15. Абонент повідомлений та погоджується з тим, що його персональні дані підлягають обробці згідно Закону України «Про захист персональних даних».

  1. Порядок і умови оплати

4.1. Телекомунікаційні послуги надаються за передплату.
4.2. Розміри плати за телекомунікаційні послуги встановлюються Оператором самостійно і визначаються на офіційному веб-сайті Оператора: http://www.todor.ua/ (постійно доступний для ознайомлення).
4.3. В окремих випадках розмір плати може змінюватися в залежності від Місця та технічних умов надання послуг.
4.4. Вартість робіт та послуг, наданих Оператором, враховується на підставі обраного Тарифного плану.
4.5. Форма оплати – авансова. Абонент здійснює передплату Послуг Оператора, виходячи зі своїх потреб у них, у відповідності з розміром тарифного плану, обраного Абонентом, або згідно рахунку, який виставляється Оператором на запит Абонента.
4.6. Абонент зобов’язаний самостійно слідкувати за своєчасним внесенням необхідних авансових платежів, які повинні мати розмір не менше розміру Абонентної плати згідно обраного Абонентом тарифного плану. Фактом оплати послуг вважається фактичне зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Оператора.
4.7. Абонент самостійно несе відповідальність за вірність внесених ним платежів.
4.8. Оплата додаткових Послуг Абонентом здійснюється на розрахунковий рахунок Оператора.
4.9. Сума щомісячної оплати за послуги не зменшується у випадку планових профілактичних перерв, та у випадках пропадання зв’язку не з вини Оператора. За перевищений час проводиться перерахунок Абонентної плати.
4.10. Послуги надаються лише при оплаті Абонентної плати та додаткових послуг.
4.11. При зміні цінової і податкової політики України в області зв’язку і доступу в Інтернет у бік збільшення чи введення додаткових обов’язкових тарифів і зборів, Оператор залишає за собою право змінювати вартість наданих послуг, зазначених у Додатках, повідомивши про це не менше ніж за 7 (сім) днів шляхом опублікування нових тарифів на офіційному сайті Оператора.

  1. Права та обов’язки Абонента

5.1. Абонент має право:
1) на вибір виду та кількості телекомунікаційних послуг;
2) на безоплатне отримання від Оператора вичерпної інформації щодо змісту, якості, вартості та порядку надання телекомунікаційних послуг;
3) на своєчасне і якісне одержання телекомунікаційних послуг;
4) на відмову від телекомунікаційних послуг у порядку, визначеному Договором;
5) на оскарження неправомірних дій Оператора шляхом звернення до суду та уповноважених державних органів;
6) призупинити користування послугами за даним Договором не менше ніж на 1 (один) день та не більше ніж на 3 (три) місяці, завчасно сповістивши про своє бажання Оператора відповідною письмовою заявою або на веб-сайті Оператора;
7) не частіше одного разу на тиждень змінити тарифний план шляхом подачі заявки на веб-сайті Оператора;
8) на перерахунок абонентської плати за весь час пошкодження (аварії) телекомунікаційних мереж, профілактичних робіт, що призвело до припинення надання телекомунікаційних послуг з вини Оператора більш ніж указано в пункті 3.10. Перераховані кошти заліковуються Абоненту у якості передплати за Послуги;
9) на вимогу безоплатно отримувати від Оператора рахунки за отримані Послуги;
10) на інші права, передбачені чинним законодавством України.
5.2. Абонент зобов’язується:
1) не допускати використання кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку;
2) не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації мереж телекомунікацій, підтримки цілісності та взаємодії мереж телекомунікацій, захисту інформаційної безпеки мереж телекомунікацій, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим Абонентам;
3) не допускати використання кінцевого обладнання та абонентських вводів для надання телекомунікаційних послуг третім особам;
4) виконувати умови цього Договору, у тому числі своєчасно оплачувати замовлені ним телекомунікаційні послуги;
5) повідомляти на запит Оператора інформацію щодо кінцевого обладнання, яке використовується для отримання телекомунікаційних послуг;
6) не перешкоджати виконанню робіт Оператором, пов’язаних з обстеженням абонентського вводу та кінцевого обладнання, що проводяться для перевірки якості надання послуг за Заявкою Абонента та забезпечити доступ технічних службам Оператора до устаткування для його налагодження чи усунення ушкоджень;
7) не втручатися в роботу телекомунікаційної мережі;
8) у випадку відмови від послуг Оператора повернути протягом 2 (двох) робочих днів встановлене на абонентській точці устаткування, що належить Оператору та було надане Абоненту в користування;
9) запобігати розголошенню комерційної таємниці (технічні характеристики Мережі, зміст Заяви, включаючи додатки, та інша інформація, отримана в ході роботи з ним), за винятком інформації, що оприлюднена на офіційному веб-сайті Оператора та яка за законодавством України не вважається комерційною таємницею;
10) у письмовому вигляді у місячний строк інформувати Оператора про зміну особистих даних (П.І.Б., місця реєстрації, паспортних даних, ІПН, номеру телефону, е-mail та ін.);
11) самостійно слідкувати за своєчасністю внесення Абонентної плати;
12) своєчасно інформувати Оператора про недоліки у роботі Мережі, які впливають на якість Послуг та торкаються інтересів Абонента;
13) виконувати інші обов’язки відповідно до умов Договору та законодавства України.

  1. Права і обов’язки Оператора

6.1. Оператор має право:
1) самостійно, виходячи з ринкового попиту, установлювати розміри абонентної плати на телекомунікаційні послуги, що ним надаються, крім тих послуг, тарифи на які регулюються державою відповідно до чинного законодавства України;
2) не підключати до телекомунікаційної мережі кінцеве обладнання у разі відсутності підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій;
3) на скорочення переліку або припинення надання телекомунікаційних послуг Абонентам, які порушують умови цього Договору та чинного законодавства України в галузі телекомунікацій;
4) призупинити надання послуг на час профілактичного обслуговування Мережі, попередньо повідомивши Абонента про їхнє проведення не менше ніж за добу.
5) призупинити надання послуг згідно Договору без попередження у разі відсутності своєчасної оплати Абонентом. Надання послуг відновлюється після внесення Абонентом оплати за Послуги;
6) тимчасово, до виправлення ситуації, відключити Абонента від Мережі при виявленні обставин, описаних п. 7.6. Договору;
7) у деяких випадках, для виконання умов Договору, встановити за узгодженням з Абонентом своє устаткування за місцем надання послуг;
8) проводити акції, умови яких публікуються на офіційному сайті Оператора;
9) на інші права, передбачені законодавством України.
6.2. Оператор зобов’язаний:
1) забезпечувати належну якість телекомунікаційних послуг відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій;
2) вживати заходів до усунення причин зниження якості телекомунікаційних послуг;
3) при необхідності направляти своїх працівників, за викликом Абонента та за рахунок Оператора, для усунення пошкоджень в роботі Мережі, що призвели до припинення надання Послуг, якщо такі виникли не з вини Абонента;
4) забезпечувати усунення пошкоджень, які виникли з вини Абонента, в узгоджений з ним термін за умови повної оплати вартості ремонтних робіт
5) направляти працівників на виконання будь-яких Послуг (платних чи безоплатних) лише при наявності у працівників посвідчення з фотокарткою, скріпленого печаткою, із зобов’язанням пред’являти посвідчення Абоненту;
6) надавати Абонентам вичерпну інформацію щодо телекомунікаційних послуг та консультаційну підтримку щодо отримання замовлених телекомунікаційних послуг;
7) забезпечувати правильність застосування тарифів;
8) оприлюднювати зміни вартості телекомунікаційних послуг, що встановлюються самим Оператором, не пізніше ніж за сім календарних днів до їх введення;
9) забезпечувати замовлену Абонентом пропускну здатність Мережі, згідно умовам тарифного плану, обраного Абонентом;
10) мати книгу скарг та пропозицій і видавати її на першу вимогу;
11) розглядати скарги та заяви Абонентів у терміни, передбачені чинним законодавством, та інформувати їх про результати розгляду;
12) запобігати розголошенню комерційної таємниці (технічні характеристики Мережі, зміст Заяви Абонента та інша інформація, отримана в ході роботи з ним), за винятком інформації, що оприлюднена на офіційному веб-сайті Оператора та яка за законодавством України не вважається комерційною таємницею;
13) інформувати Абонента, шляхом офіційного оприлюднення на веб-сайті Оператора інформації про зміну юридичної чи фактичної адреси та банківських реквізитів Оператора;
14) виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства України.

  1. Відповідальність сторін

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за Договором, якщо воно з’явилося внаслідок обставин нездоланної сили (стихійного лиха, землетрусу, бойових дiй, вiйни, зміни законодавства тощо), що знаходяться поза контролем Сторін, і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання даного Договору. Терміни виконання зобов’язань Сторонами за даним Договором переносяться відповідно до часу, протягом якого діяли зазначені обставини.
7.2. Сторони несуть взаємну відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, а в частині, що не врегульована цим Договором – відповідно до норм діючого законодавства України.
7.3. Оператор не контролює і не несе відповідальності за зміст, характер, вірогідність чи призначення інформації, прийнятої чи переданої Абонентом чи третьою особою через Інтернет з використанням технічних засобів Абонента чи його реквізитів в Інтернет. Оператор не надає ніяких гарантій, що стосуються будь-яких товарів чи послуг, що замовлялися чи отримувались з використанням послуг, передбачених Договором.
7.4. Оператор не відповідає за якість функціонування окремих сегментів мережі Інтернет, що не входять до складу Мережі. Зазначена у тарифному плані, обраному Абонентом, інформаційна швидкість доступу в мережу Інтернет через Мережу гарантується тільки на ділянці від вузла з’єднання Мережі з магістральними каналами Інтернет до абонентської точки (це пов’язано з розходженнями в інформаційних швидкостях, з якими Інтернет-Оператори, що знаходяться поза контролем Оператора, забезпечують доступ до Інтернет-ресурсів). При виникненні претензій з боку Абонента, оформлених у письмовому виді і переданих Оператору по факсу або особисто протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту їхнього виникнення, Оператором проводяться відповідні виміри і, при необхідності, коригувальні роботи чи надаються докази нормального функціонування Мережі.
7.5. Оператор не несе відповідальності за погіршення якості послуг, що відбулося внаслідок збою програмного забезпечення Абонента і/або устаткування Абонента, якщо останнє не знаходиться під прямим керуванням Оператора. У цьому випадку перерви в одержанні послуги не є перервою в її наданні і підлягає оплаті Абонентом.
7.6. Абонент несе повну матеріальну відповідальність: за втручання в роботу технічних засобів зв’язку і збереження інформації в Мережі чи мережі Інтернет, що безпосередньо чи побічно вплинуло на якість надання послуг іншим користувачам мережі Інтернет; за нанесений збиток майновим чи немайновим правам юридичних чи фізичних осіб, незалежно від того, чи такі дії зроблені Абонентом або третіми особами з використанням технічних засобів Абонента чи його реквізитів у мережі Інтернет та послуг, які надавалися за даним Договором; за збереженість устаткування, що належить Оператору і встановленого Оператором за Місцем надання Послуг Абоненту. Оператор не несе відповідальності за пошкодження встановлених Абонентом приладів в наслідок впливу високої напруги, відсутності захисного заземлення, впливу зовнішніх факторів (води, бруду тощо), встановлення приладів у забруднених приміщеннях, експлуатації при зависокій температурі, а також в наслідок впливу природних явищ (блискавки тощо).
7.7. Оператор несе майнову відповідальність за невиконання зобов’язань за цим Договором відповідно до ст. 40 Закону України “Про телекомунікації”.

  1. Розгляд звернень Абонентів та порядок вирішення суперечок

8.1. Оператор проводить прийом Абонентів з питань надання телекомунікаційних послуг.
8.2. Абонент має право подавати Оператору заявки, скарги з питань надання та отримання телекомунікаційних послуг.
8.3. Заявка Абонента може бути подана в усній формі до технічної служби Оператора.
8.4. У разі неможливості негайного вирішення порушених Абонентом питань Заявка викладається у письмовій формі.
8.5. Оператор приймає рішення за Заявкою Абонента у строки, передбачені законодавством.
8.6. За результатами розгляду письмової Заявки Абонентові надається письмова відповідь за підписом уповноваженої особи Оператора.
8.7. Усі суперечки і розбіжності, що виникають за Договором, по можливості вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
8.8. У випадку неможливості досягнення згоди між Сторонами, суперечка вирішується в судовому порядку.

  1. Строк дії та зміна умов Договору

9.1. Цей Договір є підставою для появи публічно-правових взаємовідносин Оператора з усіма без винятку Абонентами, які підпадають під цю категорію (згідно з умовами цього Договору).
9.2. Цей Договір набуває чинності з 01 жовтня 2016 року для усіх Абонентів, які перебувають на цю дату в договірних стосунках із Оператором з надання послуг доступу до мережі Інтернет.
9.3. Для Абонентів, які замовлять отримання телекомунікаційних послуг Оператора після 01 жовтня 2016 року, Договір набуває чинності з дати подачі Заяви про приєднання до даного Договору.
9.4. Згідно ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України оплата Абонентом телекомунікаційних послуг Оператора є прийняттям Абонентом публічної пропозиції Оператора про укладення / зміну цього Договору.
9.5. Оператор має право достроково припинити надання послуг Абоненту за Договором, повідомивши про це останнього за 30 (тридцять) календарних днів письмово, за допомогою електронної пошти чи по телефону.
9.6. Абонент має право достроково відмовитись від отримання Послуг, повідомивши про це за 30 (тридцять) календарних днів Оператора рекомендованим листом з повідомленням про вручення адресату чи передачею письмової заяви уповноваженому представнику Оператора і дотримуючись своїх зобов’язань за Договором до моменту фактичного припинення надання Послуг.
9.7. Договір автоматично припиняє свою дію для кожного окремого Абонента у випадку, якщо даний Абонент протягом шести календарних місяців не користувався і не оплачував послуги Iнтернет. Відновлення надання послуг даному Абоненту можливе лише після повторної подачі Заяви на приєднання до публічного договору.
9.8. Договір автоматично припиняє свою дію у випадку анулювання ліцензії, визнання її недійсною, у випадку закінчення терміну дії ліцензії на здійснення відповідного виду діяльності у сфері телекомунікацій чи користування радіочастотним ресурсом.

  1. Місцезнаходження та банківські реквізити Оператора:

ТРК «Тодор»
Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Будівельників 17 «а»
Поточний банківський рахунок: 26005352982001
ЄДРПОУ: 20095379
МФО: 302689
тел.: (04343) 6-28-47, 6-94-57, +380674080575, +380984819731
Офіційний веб-сайт: http://www.todor.ua/
Е-mail: info@todor.ua